Medicinska redskap i Sverige och Danmark 1855–1897

I avhandlingen Tools of the trade undersöker idéhistorikern Kristin Halverson förändringar i svensk och dansk medicin genom att studera medicinska redskap och hur de har beskrivits och diskuterats. Det görs framför allt genom en närläsning av svenska och danska läkartidskrifter. Halverson har valt att fokusera på hur några av periodens teknologiska förändringar diskuterades med avseende på praktisk tillämpning. Dessa är lins- och spegelinstrument för undersökning av kroppens inre; det ortopediska landskapet i Danmark, antiseptisk sårbehandling enligt Joseph Lister; och slutligen aseptikens påverkan på kirurgins praktik.

De fyra delstudierna belyser att införande av medicinska praktiker tar form i relation till lokala förhållanden varmed de nyanserar de gängse metaberättelserna om professionalisering och medicinvetenskapens linjära utveckling. Allt från praktisk övning till väderförhållande haft inverkan på hur förändringar gick till och hur nya instrument togs i bruk. Halverson visar dessutom ett nyanserat professionslandskap där kirurgiska instrumentmakare och bandagister har varit delaktiga aktörer i utformandet av medicinsk praktik.

Forskningen om 1800-talets medicinhistoria har länge präglats av ett antal metaberättelser om teknologisk framgång och utveckling. Fältet har dessutom styrts av forskning som har fokusera på ett fåtal regioner, nämligen Storbritannien, tyskspråkiga regioner och Frankrike. Under de senaste decennierna har dock flera forskare pekat på behovet av att undersöka lokala miljöer och omständigheter, något som Kristin Halversons forskning ligger i linje med.

I avhandlingen lyfter hon fram vikten av att ta hänsyn till praktik i medicinhistoriska studier och uppmanar till att i större utsträckning se tidskriftsartiklar som förmedlare av praktiska rön, tyst kunskap och invändningar.

Kristin Halverson:
Tools of the trade. Medical devices and practice in Sweden and Denmark, 1855–1897
Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
Disputation: 1 juni 2022