1800-talets designkultur i nytt ljus

Avhandlingsomslaget

1800-talets eklektiska formspråk har behandlats styvmoderligt i designhistorien. Detta trots att de föremål och interiörer som skapades i många avseenden var helt moderna och startpunkten för den designkultur vi lever i idag. Föremålen tillverkades seriellt i fabriker med flera hantverkare och maskiner inblandade i produktionen.

– De föremål och miljöer vi är vana att beskriva som överlastade och alltför dekorerade var det senaste och mest moderna från handeln. Det menar konstvetaren och designteoretikern Elin Manker, som skrivit sin doktorsavhandling på temat: Förlagd form. Designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890.

Med ett med ett särskilt fokus på hur formspråk diskuterades undersöker Elin Manker designprocesser i det sena 1800-talets fabriksproduktion, där tillverkningen av fotogenlampor står i centrum. Hon analyserar också den estetiska teoribildning som omgärdade tillverkningen av vardagsföremål.

– Särskilt viktigt för hur de seriellt tillverkade föremålen togs emot och diskuterades vid tiden var nyhetsförmedlingen i den illustrerade pressen, men också varukataloger och handböcker i estetik är material som studerats.

I avhandlingen möter vi ett 1800-tal karaktäriserat av estetisk innovationskraft och mångsidiga designpraktiker. De aktiva blickarna bakåt blir i 1800-talets designprocess intimt förknippad med rörelsen framåt. Det eklektiska – eller ”överlastade” – formspråket och dess samhörighet med det sena 1800-talets modernistiska strömningar får en konst- och designvetenskaplig genomlysning vilken begripliggör hur det tänktes som konstnärligt, rationellt och modernt.

Elin Manker:
Förlagd form. Designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890
Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
Disputation: 11 oktober 2019