Politisk handling under 1800-talets första hälft

Avhandlingen I rörelse är en studie av politisk handling i början av 1800-talet. Politiska rörelser har ofta setts enbart som ideologiska företeelser – som om idéer och värderingar växer fram och sprids utan förankring i den praktiska världen. Genom att lyfta fram konkreta krafter i en politisk rörelse, till exempel handlingar, symbolik, känslor och logistik, låter Fredrik Nilsson en mer komplex bild framträda av hur politik uppstår. Till synes enkla kommunikationsteknologier såsom byahorn, budkavlar och senare ångbåten hade avgörande inverkan på kraften och uttrycket i förra seklets politik.

I rörelse är ett utmärkt exempel på hur politisk analys kan berikas genom ett etnologiskt perspektiv. I analysens fokus står allmogeprotesten i Skåne 1811 och den unga studentrörelsen, skandinavismen, något tiotal år senare. På ett mer generellt plan är dock avhandlingen ett viktigt bidrag till förståelsen av politiska processer. Författaren sätter genom sitt arbete diskussionen kring 1900-talets utomparlamentariska rörelser i ett nytt ljus.

Fredrik Nilsson:
I rörelse. Politisk handling under 1800-talets första hälft
Etnologiska institutionen, Lunds universitet
Disputation: 8 december 2000
Opponent: fil.dr. Jonas Engman, Södertörns högskola