Museiutredningen föreslår museilag och museimyndighet

I museiutredningen som överlämnats till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke föreslås en ny inriktning för den statliga museipolitiken. Utredningen föreslår bland annat en särskild museilag, en ny museimyndighet och ett nytt statsbidrag till museiverksamhet i hela landet.

– Utredningen har visat att ett problem med den hittillsvarande museipolitiken är att den ofta utgått från att organisatoriskt inriktade åtgärder ska rå på olika problem, till exempel med ökade kostnader. Denna inriktning har också kombinerats med en detaljstyrning som inte alltid tagit hänsyn till hur dessa kunskapsinstitutioner fungerar eller de olikheter som finns i sektorn. Museerna har i alltför hög grad blivit styrda i enskildheter och ofta med utgångspunkt i rådande tidsanda, säger den särskilde utredaren Clas-Uno Frykholm.

Utredningen föreslår att museernas grundläggande uppdrag istället ska uttryckas i en museilag. I lagen ska det slås fast att museernas fria förmedling av kunskap och upplevelser inte får inskränkas samt att museerna har ett eget ansvar för att förmedla ett reflekterande förhållningssätt till historien. I lagen föreslås också bestämmelser om sådant som samlingsförvaltning och samverkan i museisektorn.

För att främja museiverksamhet av hög kvalitet i hela landet är utredningens förslag även att en ny museimyndighet ska ersätta myndigheten Riksutställningar. Den nya myndigheten ska ha i uppdrag att stödja museiutveckling på främst lokal och regional nivå genom ett nytt statsbidrag på 28 miljoner kronor. I syfte att främja kvalitetsutveckling vid de statliga museerna ska myndigheten också ansvara för ett system för kollegial granskning, så kallad peer review.

Museiutredningen 2014/15 (Ku 2014:01) tillsattes i januari 2014. Utredningen har genomfört en översyn av de statliga museernas uppdrag och regeringens styrning av museisektorn. I betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89) analyseras den statliga museipolitikens framväxt, vilka samhällsförändringar som påverkat museerna och vilka trender som kan vara av betydelse framöver.

(2015-10-18)