Naturens nytta

Hur skapas kunskap om naturen? Vem skapar den? Och vad gör vi med denna kunskap? I Naturens nytta diskuterar och analyserar framstående historiker, ekonomhistoriker och humanekologer naturens nytta och kunskapens villkor från Linnés dagar fram till idag.

I engagerande artiklar behandlas bland annat jordbrukets utveckling, synen på jordbrukslandskapet, förutsättningarna för skogsbruk och timmerflottning samt spridning och kontroll av föroreningar i historisk tid och nutid. Bidragen speglar den bredd som finns i dagens mycket angelägna miljöhistoriska forskning.

Boken är ett resultat av det miljöhistoriska symposiet ”Naturens nytta. Från Linné till det moderna samhället”. Det hölls i Lund hösten 1999 i samband med 250-årsfirandet av Linnés skånska resa.

Medverkande skribenter är bland andra: Jonas Hallström, doktorand vid Tema Vatten i Natur och Samhälle, Linköping; Astrid Kander, doktorand i ekonomisk historia, Lund; Martin Johansson, doktorand i historia, Göteborg; Erland Mårald, fil. dr i idéhistoria, Umeå; Katarina Salzman, doktorand i etnologi, Lund.

Naturens nytta ingår i Lagerbringbiblioteket, en bokserie för ny historisk forskning och historievetenskaplig diskussion. Den utges av Historiska institutionen vid Lunds universitet i samarbete med Historiska Media.

Per Eliasson & Ebba Lisberg Jensen (red.):
Naturens nytta. Från Linné till det moderna samhället
Historiska Media
224 sidor, häftad
Utkom i februari 2001