Motionslopp för kvinnor, så kallade tjejlopp, har blivit en vanlig och populär företeelse i Sverige. Varför är det så? Vad är ett tjejlopp? Hur och när uppstod fenomenet? Och vad är det som gör att så många vill delta i dessa lopp?

För att få kunskap om tjejloppen gör Nordiska museet och Riksidrottsmuseet ett skrivupprop riktat till deltagare i någon eller några av de fyra tävlingar som går av stapeln under 2011: Tjejvasan, Vårruset, Tjejvättern och Tjejmilen.

Insamlingen av deltagarnas egna berättelser ingår i ett forskningsprojekt som syftar till att analysera tjejloppen som ett kulturellt fenomen, både förr och nu. Motionärernas egna tankar, funderingar, känslor och inställning till loppen är viktiga perspektiv i projektet, både i sig själva och i förhållande till hur loppen beskrivs i media.

  Foto: Gunnar Lundh/Nordiska museet

Foto: Gunnar Lundh/Nordiska museet.

Till insamlingen kopplas också förvärv av olika föremål som hör ihop med loppen samt dokumentation i form av text och bild. För att få en så mångfacetterad och sann bild som möjligt uppmanas deltagare i Tjejvasan att skriva ner sina berättelser kring loppet och sända dessa till Nordiska museet.