Ökad konkurrens inom uppdragsarkeologin

Regeringen vill öka konkurrensen inom det uppdragsarkeologiska området. Det framgår av promemorian Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området – vissa ändringar i kulturminneslagen.

Enligt huvudförslaget i departementspromemorian skall företagaren (dvs. exploatören) – efter det att länsstyrelsen har beslutat om arkeologisk undersökning – utse den som skall utföra undersökningen. I dag är det länsstyrelsen utser vem som skall utföra den arkeologiska undersökningen. Det nuvarande undantaget från upphandlingslagstiftningen i kulturminneslagen föreslås alltså tas bort.

”Sammantaget innebär förslaget att roll- och ansvarsfördelningen mellan länsstyrelsen, företagaren och undersökaren tydliggörs. Företagarna får vidare en tydligare kontroll över och ansvar för processen. Genom förslaget kan länsstyrelserna lägga större fokus på att utforma tydliga beslut om arkeologiska undersökningar med tillhörande villkor som ställs på undersökningarna utifrån kriteriet om vetenskapligt god kvalitet samt förstärka och utveckla tillsynsverksamheten. Förslaget bedöms leda till bättre förutsättningar för konkurrens på lika villkor inom uppdragsarkeologin”, skriver kulturdepartementet i ett pressmeddelande.

Promemorian skickas till 110 remissinstanser och yttranden skall lämnas senast under maj månad.

Läs också debattartikeln Urholka inte den svenska kulturminneslagen! (2011-02-27)