Under Arvid Horns regering på 1720-talet lades den ekonomiska politiken om för att få Sverige på fötter efter freden i Nystad. Importen skulle minska till förmån för den inhemska produktionen. Lili-Annè Aldman har i sin avhandling studerat Stockholms textila importörers anpassning till den nya politiken.

Arvid Horns nya regering tar vid medan ryssarna härjar längs Östersjökusten. Utrikeshandeln släpps fri, en frihet som dock blev en kortvarig. Redan året efter freden i Nystad 1721 inleds en ny ekonomisk politik för att få Sveriges ekonomi på fötter, inte minst genom att stödja inhemsk produktion. Successivt växer en allt hårdare attityd fram mot import av varor som kunde tillverkas inom landet. Samtidigt stöds en omorientering av utrikeshandeln bort från de traditionella östersjöhamnarna. Det fanns en politisk medvetenhet om att denna politik riskerade att öka prisnivån i landet, något man helst ville undvika.

Under Horns regeringstid grundlades en merkantilistisk politik, där tull- och avgiftshöjningar i kombination med olika typer av förbud blev allt mer dominerande för att minska importen till landet. Ett subventionssystem växter fram, avsett att stödja nyetablering av ny produktion eller utöka den gamla tillverkningen. Lili-Annè Aldman har i sin avhandling studerat den ekonomiska politikens omläggning och i vilken utsträckning Stockholms textilimportörer anpassade sin utrikeshandel till den nya politiken mellan 1720-1738.

Hon visar att importörerna bland annat minskade importen av tyger samtidigt som de ökade importen av textila råvaror. När det gäller tillverkning av ylle och lin tycks ett av målen, att öka självförsörjningsgraden, till stor del ha uppnåtts. Ett annat mål var att minska mellanhandeln i Östersjön, något som också skedde, men övergången innebar att det tillfälligt kunde uppstå en brist och att en del tyger som tidigare importerats försvann från marknaden. Övergången till ökad handel från hamnar utanför Östersjön förändrade också sortimentet av de tyger som import-erades till Stockholm. Trots ökade kostnader för införsel av tyger behölls generellt sett en relativt stabil prisnivå i Stockholm under perioden.

Lili-Annè Aldman:
En merkantilistisk början: Stockholms textila import 1720–1738
Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Disputation: 8 maj 2008
Opponent: docent Christina Dalhede, Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet