Ökade bidrag till arbetslivsmuseer

Riksantikvarieämbetet har fördelat årets bidrag till arbetslivsmuseer. Från att tidigare ha varit 4 miljoner kronor per år har summan för 2010 ökat till 6 miljoner kronor. Av de drygt 350 ansökningar som inkommit får 110 stycken dela på de sex miljonerna. Det ideella arbete som läggs ned i arbetslivsmuseerna är omfattande. Museerna drivs vanligen på ideell basis av föreningar och stiftelser och de är beroende av stöd för att kunna göra investeringar och utveckla verksamheten.

– Det är viktigt att vi uppmuntrar och ger uppskattning till alla de människor som lägger ner ett sådant gediget arbete vid arbetslivsmuseerna, säger Inger Selinge, antikvarie vid Riksantikvarieämbetet.

Arbetslivsmuseet Rosenlöfs tryckeri utanför Sandviken
Arbetslivsmuseet Rosenlöfs tryckeri utanför Sandviken.

 

Riksantikvarieämbetet fördelar bidraget inom följande insatsområden:

* Bevarande, vård och komplettering av föremål och utrustning
* Publik verksamhet såsom utställningar, trycksaker och pedagogisk verksamhet
* Kunskapsuppbyggnad såsom dokumentation, katalogisering och arkivvård
* Säkerhetsbefrämjande åtgärder för både besökare och aktiva vid museerna

Med arbetslivsmuseum menas sådan verksamhet som har till syfte att bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden. Det kan vara arbetsplatser både inom privat och offentlig sektor. Museijärnvägar och fartyg kan också räknas till arbetslivsmuseer. Det är viktigt att museets verksamhet kan relateras till industrisamhällets kulturarv. Arbetslivsmuseer drivs ofta ideellt och är etablerade i sitt kulturhistoriska sammanhang. Verksamheten ska antingen vara eller avses att bli tillgänglig för allmänheten.

Det finns omkring 1400 arbetslivsmuseer i Sverige med cirka 15 000 personer som är ideellt engagerade. Antalet besök under 2006 var över 12 miljoner.

(2010-05-09)