Polisfrågan i svensk politik 1875–1965

Hur ska framtidens polis utformas för att möta samhällets ökade behov av polisbevakning? Denna fråga ställde sig Sveriges makthavare för mer än hundra år sedan, men svaret var allt annat än självklart. Polisväsendet var uppdelat på många lokala organisationer, och under 1900-talets början upplevdes systemet närmast oöverblickbart.

Genom ett kontinuerligt reformarbete och genom politiska förhandlingar skapade regering och riksdag en idealbild av den framtida polisens utformning. Men att uppnå detta ideal visade sig vara svårt. Reformer genomfördes för att möta de omedelbara behoven, utan att nå de långsiktiga målsättningarna. Med tiden ökade dock de politiska kraven på en mer genomgripande reform där staten övertog huvudmannaskapet för polisväsendet. Lösningen var att skapa ett helt nytt polissystem och år 1965 förstatligades polisväsendet.

I avhandlingen Polisfrågan i svensk politik analyseras reformarbetet från 1870-talet och fram till förstatligandet av polisväsendet 1965.

Josefine Berndt:
Polisfrågan i svensk politik. Reformer och institutionell förändring 1875–1965
Historiska institutionen, Stockholms universitet
Disputation: 15 september 2023