Fältpräster hade en nyckelposition i den svenska armén under stormaktstiden. Till deras uppgifter hörde att hålla gudstjänster och bönestunder, att förrätta dop, vigslar och begravningar, och att följa med soldaterna ut i strid, redo att ta hand om sårade och döende.

Prästeras främsta uppgift var att predika – när omständigheterna tillät upp till tre gånger per vecka. Vad predikade fältprästerna vid dessa tillfällen? Hur kunde deras förkunnelse bidra till att forma soldaternas uppfattningar om sig själva och sin omvärld i en tid av konfessionell och nationell formering?

I avhandlingen Konfessionell krigsmakt undersöker David Gudmundsson det kyrkliga livet i den svenska armén under perioden 1611 till 1721, med fokus på predikan och bön. Eftersom den kyrkliga verksamheten och förkunnelsen i fält i stor utsträckning liknade den i hemlandet, bidrar denna undersökning med nya perspektiv på den religiösa mentaliteten i ett Sverige präglat inte minst av kriget och den lutherska konfessionen.

David Gudmundsson:
Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721
Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet
Disputation: 14 maj 2014
Opponent: fil.dr teol.dr Carola Nordbäck, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet