Privata företag i svensk biståndsverksamhet 1946–2013

I avhandlingen SIDA VID SIDA? studeras synen på företag och därmed den roll som konstituerats för svenska privata företag i den svenska biståndspolitiken samt hur dessa kommer till uttryck i organiserandet av biståndsverksamheten under perioden 1946–2013.

Mot bakgrund av att företag, trots en lång historia av organiserad medverkan i biståndsverksamheten, både introducerades och mottogs som en ny aktör av centrala representanter för biståndssektorn år 2006 samt att privata företag sedan början på 1990-talet haft tillträde till och verkar inom flera av den offentliga sektorns kärnområden som exempelvis förskola, skola, vård och omsorg behandlas frågan om biståndsverksamheten föreföll att betraktas som ett undantag från den etablerade politiken avseende relationen mellan ”det offentliga” och ”det privata”.

Avhandlingens övergripande forskningsproblem handlar om den grundläggande relationen och därmed gränsdragningen mellan staten i form av offentlig verksamhet och företagen i form av privat verksamhet. Avhandlingens analys bygger på en diskursteoretisk ansats, diskursiv institutionalism, som möjliggjort studiet av hur biståndet som politikområde formulerats, etablerats och upprätthållits över tid med ett särskilt fokus på den roll som där konstituerats för svenska privata företag. Relationen mellan offentlig och privat verksamhet och därmed gränsdragningen mellan de respektive verksamheterna är föränderlig och måste förstås inom ramen för en specifik kontext.

Genom att tillämpa en genealogisk ansats i läsningen av de politiska texterna parallellt med arkivmaterial, rapporter och utvärderingar synliggör avhandlingen hur företagen varit en del av den svenska biståndsverksamheten samtidigt som detta under stora delar av den undersökta perioden inte öppet redovisades i den offentliga politiken. Studien visar hur upprätthållandet av idealet om det solidariska i biståndspolitiken lett till att politiken över tid hittat sätt att involvera företagen i biståndsverksamheten utan att behöva göra avkall på solidaritetspositionen.

Avhandlingens resultat visar att idealet om det solidariska påverkat villkoren för gränsdragningen mellan offentlig och privat och att synen på företaget som illegitima respektive legitima aktörer i biståndsverksamheten förändrats över tid.

Maria Hoff Rudhult:
SIDA VID SIDA? Svenska företag i biståndsverksamheten, 1946–2013
Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Disputation: 12 juni 2023