Regeringen ger pengar till arbetarhistoria

Regeringen har beslutat att tilldela Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona ett projektbidrag om 200 000 kronor. Bidraget ska användas till att vidareutveckla verksamheten och göra Centrum för Arbetarhistoria till ett nationellt och europeisk utbildnings- och forskningscentrum för arbetarhistoria.

Centrum för Arbetarhistoria bildades i september 1998. I verksamheten ingår arkivverksamhet, högskoleutbildning och forskning samt utställningsverksamhet. Dessutom har regeringen beslutat att tilldela Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd 400 000 kronor som stöd till landets arbetslivsmuseer.

Idag finns cirka 1 450 arbetslivsmuseer i Sverige. Arbetsam, som bildades 1998, är en nätverksorganisation som främjar och utvecklar bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv.

Arbetsams uppgifter är att stärka arbetslivsmuseernas identitet och sprida kännedom om museernas verksamhet. I detta ingår bl.a. att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, sociala förhållanden, folkbildning m.m. i centrum för verksamheten står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet.

(2003-08-31)