Den kyrkoantikvariska ersättningen har haft stor betydelse för det långsiktiga bevarandet av det kyrkliga kulturarvet, anser regeringen. Ersättningen har bidragit till många angelägna insatser men också till att intresset och engagemanget för de kyrkliga kulturminnena blivit allt större inom Svenska kyrkan och regeringens bedömer att samarbetet mellan Svenska kyrkan och myndigheterna på kulturmiljöområdet har utvecklats positivt.

I i regeringens skrivelse till riksdagen om kyrkoantikvariska frågor redovisas hur den kyrkoantikvariska ersättningen använts och vilka resultat som har uppnåtts. Skrivelsen behandlar också bland annat tillgängligheten till de kyrkliga kulturminnena och brottslighet kopplat till denna, samarbetet mellan Svenska kyrkan och myndigheterna inom kulturmiljöområdet, tillståndsgivning och tillsyn samt kompetens- och kunskapsfrågor.

– Det kyrkliga kulturarvet är en viktig och omistlig del av vår gemensamma historia och vårt kulturarv. Det är också ett levande kulturarv som i hög grad är tillgängligt för alla, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i en kommentar.

– Staten tar genom den kyrkoantikvariska ersättningen ett stort ansvar detta kulturarv som tillhör oss alla. Det är därför glädjande att ersättningen har visat sig ha så stor effekt och att tillståndet för de kyrkliga kulturminnena generellt sett är gott.

Den kyrkoantikvariska ersättningen infördes i samband med stat-kyrka reformen, och är ett långsiktigt åtagande från statens sida. Regeringens skrivelse kommer att ligga till grund för den fortsatta utformningen av den kyrkoantikvariska ersättningen.