Reklam och propaganda i Sverige på 1930-talet

Vad var reklam? Under 1930-talet var reklam ett nytt modernt fenomen som det fästes visionära förhoppningar vid. Reklamen skulle tjäna samhället och bygga framtiden, menade företrädare för den framväxande näringsgren som reklam var. Reklamen skulle skapa välstånd, men också lära människor trafikvett och den användes även för att lösa samhällsproblem som trångboddhet – även politik kunde det göras reklam för.

I Reklam och propaganda under svenskt 1930-tal undersöks reklamen som påverkansform och hur den relaterade till andra former av påverkan under 1930-talet; ett decennium under mellankrigstiden, klämt mellan depression och krigshot, men också en tid av utveckling av näringsliv och reklam. Studiens perspektiv är att nå historien om reklamens utveckling från två håll: För det första genom att empiriskt undersöka hur reklamen förstods och brukades. För det andra hur denna utveckling språkliggjordes. Här undersöks relationen mellan reklam och fyra andra kommunikativa begrepp; propaganda, upplysning, agitation och information.

Undersökningen har fokuserat på tre olika aktörer; den framväxande reklambranschen, Kooperativa förbundet och det Socialdemokratiska partiet.

Elin Gardeström är idéhistoriker lektor vid Södertörns högskola. Hon disputerade 2011 med avhandlingen Att fostra journalister. Journalistutbildningens formering i Sverige 1944 -1970.

Elin Gardeström:
Reklam och propaganda under svenskt 1930-tal
Södertörns högskola
Utkom 2018