”Riksantikvarieämbetet blir inte politisk överrock åt museerna”

Riksantikvarie Lars Amréus. Foto: Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarie Lars Amréus. Foto: Riksantikvarieämbetet

Den 15 maj kritiserar Ola Wong regeringens kulturarvspolitiska proposition i SvD Kultur. Jag vill bemöta några delar där kritik riktas mot Riksantikvarieämbetet. Wong skriver att det är ”oroande att regeringen föreslår att normkritiska Riksantikvarieämbetet (RAÄ) blir politisk överrock åt muséerna”.

Detta stämmer inte. Riksantikvarieämbetet blir inte ”politisk överrock” åt museerna. Det uppdrag som myndigheten fått handlar om att stödja museiverksamhet, inte styra den. Museerna kommer även i fortsättningen att självständigt svara för innehållet i sin verksamhet.

Wong anför även att ”Myndigheten har bestämt att det är utestängande och fel att tala om ditt och mitt kulturarv”. Av sammanhanget, som Wong ungefärligen citerar från på vår hemsida, framgår dock att det handlar om ett utestängande bruk av kulturarvet. Att sätta upp utestängande gränser som bygger på ”vårt” och ”deras” kulturarv är en bärande tanke i identitetspolitiken. Det är inte något vi på Riksantikvarieämbetet uppmuntrar.

Till sist kritiserar Wong ”Vision för kulturmiljöarbetet 2030”. Visionen har tagits fram av Riksantikvarieämbetet och landets 21 länsstyrelser tillsammans. I arbetet har representanter för ett hundratal olika organisationer medverkat, däribland statliga myndigheter, museer och företrädare för det civila samhället. Den övergripande visionsformuleringen lyder ”Alla, oavsett bakgrund, ska uppleva att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige”.

På Riksantikvarieämbetet menar vi att det är angeläget att kulturarvet är tillgängligt för alla, inte minst som en källa för kunskap och bildning. Detta torde för övrigt snarast vara motsatsen till ett identitetspolitiskt bruk av kulturarvet, som sätter upp gränser kring vilka kulturarvet ska vara en angelägenhet för och som riskerar att fastna i stereotypa och förenklade resonemang om representation.

Visionen står inte i motsättning till det konkreta arbetet med att bevara fornlämningar, byggnader, miljöer och landskap. En bärande del i visionen är att när fler människor upplever engagemang för kulturarvet, ökar förutsättningarna för ett hållbart bevarande och användande.

Ola Wong behöver naturligtvis inte dela visionens målbild. Det står honom fritt. Men den kritik han framför ger inte oss på Riksantikvarieämbetet skäl att ompröva våra ställningstaganden.

Lars Amréus
Riksantikvarie

Den inledande debattartikeln: ”Regeringen använder museer för egna politiska mål