Riksantikvarieämbetet granskar arkeologiärenden

Under 2002 tog länsstyrelserna beslut om fler än tusen arkeologiska uppdrag, vilket motsvarade 320 miljoner kronor. Riksantikvarieämbetet har gjort en uppföljning av länsstyrelsernas handläggning av dessa ärenden och redovisar nu resultatet i en rapport.

Den som planerar förändringar av miljön genom att till exempel bygga vägar, hus och järnvägar, måste ta reda på om fornlämningar kan påverkas av förändringen. Ofta är ett tillstånd till ingrepp i en fornlämning förknippat med villkor på en arkeologisk undersökning för att ta vara på fornlämningens kunskapsvärde. Länsstyrelsen är den myndighet som prövar tillståndsfrågor och fattar beslut om arkeologiska uppdrag. Riksantikvarieämbetet har övergripande tillsyn över uppdragsarkeologin.

För att arkeologin på olika sätt ska ge så stor samhällsnytta som möjligt, är det viktigt att länsstyrelsens handläggning av den utvecklas med tidens krav. Som ett led i detta arbete har Riksantikvarieämbetet gjort en uppföljning som nu redovisas i en rapport.

– En utvecklad styrning av uppdragsarkeologin är viktig, både för oss som arbetar inom arkeologiområdet och för samhället i stort, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Den uppdragsarkeologiska verksamheten omsatte under 2002 cirka 320 miljoner kronor. Uppdragen genererades till största del av infrastrukturprojekt. Som en jämförelse mellan kostnad för infrastrukturprojekt och total beräknad kostnad för uppdrags-arkeologin, investerade Vägverket under 2002 cirka 8200 miljoner kronor i vägnätet.

Riksantikvarieämbetet föreslår i rapporten följande åtgärder för att uppdragsarkeologin ska utvecklas enligt de syften som samhället har med den:

*Länsstyrelserna bör upprätta kravspecifikationer för varje uppdrag;
*Länsstyrelserna bör konkurrensutsätta fler uppdrag; *Länsstyrelserna bör öka tydligheten och motiveringarna i besluten;
*Länsstyrelsernas tillsyn över uppdragsarkeologin behöver prioriteras och förbättras;
*Länsstyrelserna bör kvalitetshöja handläggningen av uppdrags-arkeologiärendena;
*Riksantikvarieämbetet ska granska och revidera verkställighetsföreskrifterna; *Riksantikvarieämbetet ska utveckla fyndhanteringen.

(2004-09-27)