Riksarkivet skall samordna digitalt bevarande

Regeringen har gett Riksarkivet i uppdrag att inrätta och driva ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet under perioden 2011-2015. Sekretariatet skall vara organiserat som en särskild enhet vid Riksarkivet.

”I propositionen Tid för kultur betonade regeringen behovet av att finna gemensamma lösningar för att driva arbetet med digitalisering, digitalt bevarande samt digital förmedling vidare. Detta bekräftas även av de redovisningar myndigheter, institutioner och företag lämnat inom ramen för regeringsuppdraget från 2009 om att bidra till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Arbetet med digitaliseringsfrågor inom kulturområdet är också en viktig del av regeringens arbete med e-förvaltning och den samlade handlingsplanen för digitalisering – En digital agenda för Sverige”, skriver kulturdepartementet i ett pressmeddelande.

För att samordna arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling inom kulturarvsområdet aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2011 att ett samordningssekretariat skall inrättas. Sekretariatet skall även stå för utveckling och kompetensuppbyggnad inom området samt vara ett stöd i myndigheternas, institutionernas och företagens arbete med att digitalisera och skapa digital tillgång till kulturarvet.

(2011-02-13)