Mer än hälften av fornlämningarna skadade i skogsbruk

En stor andel fornlämningar skadas fortfarande i samband med skogsbruk. Av 240 undersökta kända fornlämningar visade mer än hälften på någon form av skada. Det visar en studie som Skogsstyrelsen gjort i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Studien bekräftar och stärker skadebilden från liknande studier gjorda av Riksantikvarieämbetet i samråd med Skogsstyrelsen 1999 och 2005. Andelen skador är stor både på fornlämningarna och på fornlämningsområdena, det vill säga de skyddsområden som ligger i fornlämningarnas omedelbara närhet.

– Forn- och kulturlämningar skadas i samband med skogsbruk i oacceptabelt stor omfattning. Mycket av skadorna beror på okunskap. Det är nu angeläget att väsentligt få ned skadorna. Skogsstyrelsen kommer från och med nästa år att löpande följa skadeutvecklingen, säger Göran Enander, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Cirka 43 procent av de undersökta kända fornlämningarna hade skadats i samband med skogsavverkning. I områden som mark-beretts var siffran hela 65 procent. Den största andelen grova skador är sådana som uppkommit vid markberedning medan den vanligaste enskilda skadeorsaken är övertäckning med ris som vanligtvis orsakar ringa skada. Övertäckning kan dock ofta leda till att lämningarna inte uppmärksammas, varför många lämningar även uppvisar även andra, grövre skador som körskador.

Studien bygger på en inventering som gjordes 2006 i samtliga län förutom Kalmar, Värmlands och Västerbottens län, som inventerades av Riksantikvarieämbetet 2005.

– En del av vår gemensamma historia går förlorad om skadorna på fornlämningar fortsätter. Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen kommer nu att arbeta vidare med en gemensam metod för att följa upp vad som händer med de kulturlämningar som skadas av skogsbruket, säger riksantikvarien Inger Liliequist.

(2007-12-05)