I februari fick Riksarkivet regeringens uppdrag att inrätta och driva ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet. Uppgiften är bland annat att stå för kompetensuppbyggnad och kunskapsinhämtning inom området. Nu är Rolf Källman utsedd att bli den som leder sekretariatet. Han börjar den 1 september 2011.

Rolf Källman har arbetat mer än 30 år i kulturarvssektorn. Han började som museiman, har arbetat med bland annat kulturmiljövård på länsstyrelser och har nu varit vid Riksantikvarieämbetet sedan 1999. Han arbetar med breda nätverk såväl i Sverige som i Europa. Det gör honom till en väl känd och väl förankrad person i sammanhanget och riksarkivarie Björn Jordell är nöjd med rekryteringen.

– Jag tror att Rolf kommer att bli en fantastiskt bra förgrundsfigur för och ledare över det arbete som ligger framför sekretariatet, säger Björn Jordell.

Idag är Rolf Källman chef över Riksantikvarieämbetets informationsavdelning, som arbetar med att göra information om kulturarvet tillgänglig och användbar. Bland annat har avdelningen nationellt ansvar för K-samsök, en webbtjänst som knyter samman och tillgängliggör digital information från en stadigt växande skara minnesinstitutioner.

– Det är det här jag brinner för; att göra kulturarvet användbart för så många som möjligt, understryker Rolf Källman.

Mycket görs redan idag men samordning behövs och beställningen från regeringen är tydlig om att resurserna som finns ska samordnas.

– Samarbetsviljan och den samlade kompetensen inom kulturarvsområdet är stor, säger Rolf Källman. Det är fantastiskt roligt att ha fått den här chansen. Ska slutresultatet bli bra är förutsättningen att vi gör det tillsammans, säger Rolf Källman.

Sekretariatet skall vara organiserat som en särskild enhet vid Riksarkivet och kommer att placeras i Krigsarkivets lokaler på Gärdet i Stockholm. En styrgrupp inrättas med representanter från de myndigheter och institutioner som medverkar till finansieringen av sekretariatet. I styrgruppen skall Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kungliga Biblioteket samt representation från något av centralmuseerna ingå.

Sekretariatet skall verka under perioden 2011-2015. Under första halvåret 2014 ska verksamheten utvärderas. Med utgångspunkt i det skall Riksarkivet föreslå hur verksamheten ska bedrivas efter 2015.