Dagens globaliserade värld framstår ofta som unik, som om den enbart existerat under de senaste århundradena. Men även den förmoderna världen var på sitt sätt globaliserad, om än i en annan skala och med ett annat tempo. 

I Förmodern globalitet diskuterar forskare från olika discipliner globala sammanhang i det avlägset förflutna. Författarna berättar om främmande föremål, bilder och motiv från 5 500 år före vår tideräkning till omkring år 1500. Exemplen är utvalda för att belysa kontakter med skilda områden och diskutera konsekvenser som tidiga globala nätverk har medfört.

I texterna resonerar forskarna om hur vi ser på materiella rester från olika delar av världen inom det nuvarande Sveriges gränser. De anknyter därmed till diskussionen om det ”svenska” kulturarvet och frågan om detta utestänger eller bjuder in till en ”svensk” gemenskap.

De medverkande är Eva Andersson, Anders Andrén, Hans Bolin, Jan von Bonsdorff, Kerstin Cassel, Mohammad Fazlhashemi, Dominic Ingemark, Carina Jacobsson, Björn Nilsson, Mats Roslund, Elisabeth Rudebeck, Fredrik Svanberg och Torun Zachrisson.

Anders Andrén (red.):
Förmodern globalitet. Essäer om rörelse, möten och fjärran ting under 10 000 år
Nordic Academic Press
Utkom 2011