Så kan skador på fornlämningar undvikas vid skogsbruk

Gränsmärke i Norrbottens län omgärdat av kulturstubbar. Foto: Leif Gren (CC BY)

Gränsmärke i Norrbottens län omgärdat av kulturstubbar. Foto: Leif Gren (CC BY)

Varje år skadas fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i skogen i samband med skogsbruk. I en ny studie undersöker Riksantikvarieämbetet förutsättningar, hinder och möjligheter för att undvika skador, samtidigt som skogens resurser nyttjas. Tydligare utmärkta lämningar i skogen, ökad tillsyn från myndigheterna och samlad kompetens hos polis och åklagare är några lösningar som kan förbättra situationen.

Riksantikvarieämbetets studie Skador på fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar vid skogsbruk tar upp hur handläggningsprocessen, tillsyn och ansvarsutkrävande fungerar parallellt hos de handläggande myndigheterna Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

Förutom att myndigheternas handläggningsprocess studerats har skogsbruket gett sin bild av skogsbruksprocessen. Resultatet av studien pekar på ett antal förutsättningar, hinder och möjligheter som finns för att lämningarna inte ska skadas samtidigt som skogens resurser nyttjas:

• I de fall kulturstubbar satts och varit korrekt placerade har andelen skadade lämningar varit mindre än när lämningarna inte har märkts ut i fält. Riksantikvarieämbetet anser därför att det är viktigt att arbetet med kulturstubbar fortsätter.
• Länsstyrelserna kommer ofta in för sent i skogsbruksprocessen. Med mer tydligt kommunicerade handläggningstider skulle det bli tydligt för skogsbruket att de behöver samråda och/eller ansöka hos länsstyrelsen i ett tidigare skede.
• Uppgifterna om lämningarnas lägesangivelser i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister behöver uppdateras av de myndigheter som är behöriga att registrera. Annars finns risken att skogsbruket inte hittar lämningarna i fält.
• Samverkan mellan myndigheter och skogsbruket har fallit väl ut och bidrar till viljan och kunskapen att göra rätt, men tillsyn av lämningar efter skogsbruksåtgärd görs endast i liten utsträckning.
• Trots väl underbyggda underlag från länsstyrelsen vid anmälan om fornminnesbrott till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten läggs ärenden ner och brotten hinner ofta preskriberas.

Rapporten Skador på fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar vid skogsbruk kan laddas ned från Riksantikvarieämbetets hemsida.

(2020-06-28)

Se även Fler fornlämningar klarar sig i skogen (2020-02-12)