Satsning på digitalisering av fastighetshandlingar hos Riksarkivet

Riksarkivet. Foto: Holger Ellgaard (CC BY-SA 3.0)

Riksarkivet. Foto: Holger Ellgaard (CC BY-SA 3.0)

I regeringens budgetproposition för 2024 föreslås att Riksarkivet får en anslagshöjning på 20 miljoner kronor årligen under perioden 2024–2026. Det är en satsning för att digitisera efterfrågade fastighetshandlingar och möjliggöra utveckling av e-tjänster för att underlätta handläggning.

I Riksarkivets budgetunderlag i våras lyftes behovet av ökad digital tillgänglighet till arkivinformation för att kunna möta krav och förväntan i ett digitaliserat samhälle. Allmänhetens, myndigheters och andra organisationers behov gör att Riksarkivet behöver särskilda resurser för digitalisering och utveckling av tjänster för både handläggning och tillgängliggörande av arkivinformation.

– En satsning av det här slaget har länge varit efterlängtad, både av Riksarkivet och av alla som behöver snabb tillgång till den samhällsviktiga information om fastigheter som finns i arkiven. Det handlar om medborgare som ska köpa eller sälja hus, eller olika offentliga och privata aktörer inom fastighetsområdet. Genom digitisering och utveckling av e-tjänster kan vi göra vår handläggning effektivare och mer platsoberoende, säger riksarkivarien Karin Åström Iko.

Regeringens förslag innebär en flerårig satsning på digitisering av de inskrivningshandlingar för fastigheter som förvaras vid Riksarkivet. Satsningen kommer att ge effektivare handläggning hos Riksarkivet och andra myndigheter. Handlingarna utgör samhällsviktiga grunddata som inte bara behövs vid överlåtelser av fastigheter utan också är centrala i ett beredskapsperspektiv. Det handlar om information som vi behöver ha säker tillgång till både i fred och krig.

(2023-09-30)