Sju sjöhistoriska stjärnor stöttas

Segelfartyget Ellen. Foto: Karolina Kristensson/SMTM

Segelfartyget Ellen. Foto: Karolina Kristensson/SMTM

Sjöhistoriska museet delar ut 1 miljon kronor till reparationer av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år har de seglande fartygens träskrov stått i särskilt fokus. Tre segelfartyg får pengar till sina skrovreparationer. Årets största bidragssumma går till ångfartyget Färjan 4 i Göteborg som står inför en mycket omfattande ångpannerenovering. Fartygsägarnas engagemang är viktigt, tack vare deras insatser stävar många kulturhistoriskt värdefulla fartyg ut på landets vatten i sommar.

Museet fördelar årligen 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Det ekonomiska stödet är viktigt – men det betalar bara en liten del av de verkliga reparationskostnaderna. I år var antalet ansökningar 37 stycken och den totala summan på ansökningarna drygt 8 miljoner kronor – något som berättar om de stora behoven.

– De historiska fartygen är viktiga för en levande sjöfartshistoria som kan upplevas av många samtidigt som kostnaderna för att reparera dessa historiska klenoder är kostsamt. Självklart är det fartygsägarna själva med sitt engagemang och sin egna ekonomiska insatser som är viktigast. Utan deras insatser skulle landets många historiska fartyg inte gå i trafik. Särskilt i år ser vi att behoven för de traditionella segelfartygets träskrov kräver stora insatser. Både kunskap och traditionell teknik behöver värnas för framtiden. Vi hoppas att stödet från oss kan bidra till detta, säger Karolina Matts, intendent på Sjöhistoriska museet.

Segelfartyget Klara Marie i skånska Skillinge erbjuder bland annat kvälls- och eftermiddagsseglingar under sommaren. Tvåmastskonaren Ellen, som byggdes 1898 erbjuder skolseglingar och kollo i Stockholm. Den f d engelska kuttern Sunbeam planerar både för charterseglingar och marina forskningsinsatser, hemmahamnen är Uppsala. Den välbevarade bogserbåten Herkules, som får bidrag i år, kör turer sommartid med utgångspunkt från Göteborg. I Stockholm finns passagerarångfartyget Mariefred som får stöd till reparationer till sin ångmaskin – där den kontinuerliga trafiken sedan 1903 planeras fortsätta. Ett annat fartyg som får stöd är Kalmarsund VIII – den sista färjan som byggdes innan Ölandsbron stod färdig, hemmahamnen idag är Färjestaden på Öland. De historiska fartygen är viktiga för förståelsen av den mångfacetterade historien, t ex genom olika karaktär på sjöfarten förr i tiden.

Fartygsstödet har delats ut av myndigheten sedan 1991 och kan i första hand sökas av ägare till historiskt värdefulla fartyg. Beslut om fördelningen efter diskussioner med Riksantikvarieämbetet, Transportstyrelsen och Arbetets museum. Även de rikstäckande föreningarna Sveriges segelfartygsförbund och Sveriges ångbåtsförening erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på bidragsfördelningen.

– Vi lägger särskild vikt vid om ett fartygs verksamhet är eller planeras bli tillgänglig för allmänheten. Syftet med detta är förstås att fartygens historia ska kunna upplevas av så många människor som möjligt, säger Karolina Matts.

Mottagare av bidrag till bevarande av historiskt värdefulla fartyg 2019:

• Segelfartyget Ellen, Stockholm
• Ångfartyget Färjan 4, Göteborg
• Bogserbåten Herkules, Göteborg
• Motorfartyget Kalmarsund VIII, Färjestaden, Öland
• Segelfartyget Klara Marie, Skillinge, Skåne
• Ångfartyget Mariefred, Stockholm
• Segelfartyget Sunbeam, Uppsala

(2019-06-09)

Se även Miljonstöd till bevarande av kulturhistoriska fartyg (2018-05-15)