Skatteförvaltningens bokföring vid mitten av 1500-talet

Avhandlingen Archives, accounting, and accountability behandlar skatteförvaltningens bokföring i Sverige vid mitten av 1500-talet, då Sverige höll på att utvecklas till en tidigmodern stat. En central faktor i denna utvecklingsprocess var en effektivare resurskontroll genom förbättrade bokföringsmetoder. Undersökningen visar att svenska kronan under Gustav Vasa utvecklade ett bokföringssystem som baserade sig på charge and discharge-bokföring, vilken förekom i många sammanhang i det medeltida och tidigmoderna Europa. Systemet underströk fogdarnas ansvarighet inför kronan och möjliggjorde en effektivare skatteuppbäring på lokal nivå.

Det räkenskapsmaterial som skatteförvaltningen skapade var de så kallade fogderäkenskaperna, som är det största bevarade skriftliga källmaterialet från 1500-talets Sverige. Fogderäkenskaperna har i stor utsträckning använts som källmaterial i historievetenskapliga studier, men räkenskaperna i sig har undersökts enbart i mindre grad. Tidigare forskning har till exempel pekat på öppna frågor kring räkenskapernas ursprung och arkivsamlingarnas struktur.

I sin undersökning eftersträvar Seppo Eskola att ta itu med dessa problem och att närma sig skatteförvaltningen ur två perspektiv. Å ena sidan granskar han hur bokföringsprocessen fungerade och hurudana räkenskapsmaterial som producerades. Å andra sidan knyter studien Sveriges kamerala räkenskaper i början av nya tiden till en större europeisk kontext och bidrar därmed med en tematik som huvudsakligen saknats i tidigare forskning.

Studiens empiri fokuserar på det hertigdöme Gustav Vasas son Johan (III) styrde över i sydvästra Finland 1556–1563. Från hertigdömet har ett stort räkenskapsmaterial bevarats omfattande över 27 000 folier. Hertigdömet omfattade Egentliga Finland, Åland, Satakunda och Raseborgs län. Därmed utgör hertigdömet en tidsmässig och geografisk begränsning inom vilken det är möjligt att undersöka kronans räkenskapssystem i miniatyr. Materialet analyseras kvalitativt med hjälp av metoder inom handskriftsforskning samt kvantitativt med syfte att greppa räkenskapernas skala och karakteristik. Därtill analyseras de fogderäkenskapers struktur och historia som förvaras i Riksarkivet i Helsingfors.

Seppo Eskola:
Archives, accounting, and accountability. Cameral bookkeeping in mid-sixteenth-century Sweden and the duchy of Johan (1556−1563)
Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet
Disputation: 11 december 2020

Avhandlingen kan laddas ned från Helsingfors universitets digitala publikationsarkiv