Skildringar av ekonomiska fenomen i statlig press 1770–1820

Stable media

Denna avhandling handlar om hur ekonomiska fenomen skildrades i brittisk och svensk statlig press under ”Revolutionernas tidsålder”, 1770–1820. Engelska London Gazette och svenska Stockholms Post-Tidningar och Inrikes Tidningar var stabila publikationer som förändrades långsamt jämfört med samtida kommersiella och populära tidningar. Statliga tidningar strävade efter att öka folkets lojalitet samtidigt som de förmedlade nyheter. Avhandlingen använder begreppen statens utveckling, upplysningen, den offentliga sfären, nationen och nationalism samt kommunikationsstrategier som en modell för att förklara modernitetens utveckling.

Ekonomiska fenomen ses som delar av ett från början sammanhängande värdekluster, vilket bestod av fyra delar: politiska, sociala-kulturella, tekniska, och ekonomiska värden. Detta kluster upplöstes över tid, vilket fungerar som en illustration av modernitetens födelse. Upplösningsprocessen följde likartade mönster i de båda länderna. I både Storbritannien och Sverige förändrades skildringarna av ekonomiska objekt, praktiker, idéer och diskurser på likartat sätt över tid. Processen var dock ickelinjär och vid industrialiseringens början ännu inte avslutad.

De första två kapitlen behandlar teorier och metodiska aspekter. I följande tre kapitel behandlas därefter tidningarnas form, innehåll och disposition för att visa hur ekonomiska fenomen urbäddades över en femtioårsperiod. Brittiska och svenska tidningar från 1770–1775, 1790–1795 respektive 1815–1820 jämförs, både i allmänhet och ifråga om hur respektive land skildrades i det andra landets press.

Avhandlingen visar hur tidigmoderna ekonomiska fenomenen kan förklaras utan kvantitativa uppgifter och bidrar därmed med en alternativ beskrivning av modernitetens framväxt. De ekonomiska fenomenens urbäddning var en pågående och ickelinjär process som utmärktes av ökad abstraktion, ökad separation och skärpt betoning av skillnaderna mellan tidningarnas olika delar.

Sarah Linden Pasay:
Stable media in the age of revolutions. Depictions of economic matters in British and Swedish state newspapers, 1770–1820
Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Disputation: 3 mars 2017