Småborgare, snart är din saga slut …

Småföretagarna är idag en populär målgrupp för politiker och andra. Om småföretagarna omgärdas av positiva associationer och omdömen så väcker ordet småborgare helt andra. Denna ”mellansort” har setts som bakåtsträvare och småborgerliga ambitioner har mest uppfattats som något löjeväckande eller brackigt – ”pinnebergare”. Men när formerades den småborgerliga visionen?

Martin Wottle visar i sin avhandling, som han i dagarna lägger fram vid Stockholms universitet, hur villkoren för 1700-talets detaljister förändrades och hur visionen om småborgerskapet skapades i en turbulent tid med krig, kris och elände. Ännu vid mitten av 1700-talet var Stockholms minuthandel svagt organiserad, jämfört med det sedan länge skråorganiserade hantverket. Men runt 1760 påbörjade ett flertal handelssocieteter sin kamp för att accepteras som organisationer som värnade om specifika yrken och särskilda kvalifikationer. Målet var att bli erkända som riktiga korporationer – auktoriserade av stad och stat och skyddade i lag.

För att skapa dessa societeter var det viktigt att medlemmarna utvecklade särskilda livsmönster. Det var det lilla livet som stod i fokus: småborgarnas korporativa vision var att värna om den patriarkaliska familjen. Det som från början var en nödvändighet – att familjen deltog i produktionen – blev till en vision om hur livet skulle inrättas och levas, det blev till en vision av det vi kallar för småborgerlighet. I avhandlingen visas hur den småborgliga identiteten knöts till föreställningar om patriarkal kontroll och värnande av oberoende.

Begreppet den korporativa genusordningen introduceras och används för att beskriva korporationernas relationer till kvinnor både inom och utom korporationen. Oberoende kvinnor, som arbetade utanför den patriarkala kontrollen, sågs som ett hot mot den exklusiva yrkesidentiteten – och motarbetades.

Martin Wottle:
Det lilla ägandet. Korporativ formering och sociala relationer inom Stockholms minuthandel 1720–1810
Historiska institutionen , Stockholms universitet
Disputation: 1 december 2000
Opponent: professor Tom Ericsson, Umeå universitet