Socialgruppsindelningen under 1900-talet

En rad aktörer och institutioner gav sig under 1900-talet i kast med att utarbeta taxonomier över den svenska befolkningen. Avhandlingen Klassriket undersöker det viktigaste sociala indelningssystemet – socialgruppen, som trots stor betydelse i administrativa, vetenskapliga, kommersiella, politiska och mediala sammanhang ägnats lite uppmärksamhet i historisk forskning.

Socialgruppen uppfanns av Statistiska Centralbyrån 1911 för att kartlägga väljarna efter social ställning och blev så småningom en standard för en rad kunskapsproducerande institutioner: för de begynnande marknadsundersökningsföretagen och deras undersökningar av konsumenterna från 1930-talet och framåt; opinionsundersökningsföretagens kartläggningar av opinioner från 1940-talet och framåt; samt samhällsvetenskaplig forskning och statliga kommittéers statistikproduktion om högre utbildning under efterkrigstiden.

Avhandlingen analyserar indelningssystemets tillämpningar och rörelse mellan aktörer och sammanhang. Denna sociala taxonomi undersöks som en skillnadsteknologi: det vill säga som sätt att kartlägga och analysera befolkningen. Genom tekniska gränsdragningar kvantifierar det kollektivbegrepp och tillhandahåller en specifik överblick av samhället. Statistikproduktionen på alla dessa områden reproducerar taxonomins värden, hierarkier och gemenskaper.

Ett andra perspektiv i avhandlingen är mediering, det vill säga hur indelningen omformade vitt skilda fenomen i svensk press och medierade dessa i form av bilder, tablåer och identitetspositioner. Nya innebörder skapades då mediala aktörer tolkade och använde den på olika sätt. Indelningen framställdes av vissa som kulturgemenskaper, medan andra framhöll den som bevis på att ny samhällelig fas inträtt, karaktäriserad av avklingande klasskonflikter.

Slutligen blev den föremål för metareflektioner om sociala indelningar och klassifikationers samhälleliga plats och verkan. Sammantaget blev taxonomin en ständigt närvarande om än ofta ifrågasatt referensram i svensk offentlighet.

Carl-Filip Smedberg:
Klassriket. Socialgruppsindelningen som skillnadsteknologi under 1900-talet
Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Disputation: 23 september 2022