Konstslöjdanstalten i Lund 1897–1932

Syftet med avhandlingen Textila konstmöten är att skapa förståelse för den textila konstens kunskapscirkulation med utgångspunkt från Konstslöjdanstalten vid Kulturen i Lund 1897–1932. Inriktningen är på dess historiska kontext, organisation och textila produktion.

Avhandlingen belyser hur Sveriges utbredda textila kunskapskapital och traditioner samt idéer och utbildningsambitioner kring konst och hantverk skapade ett textilt kunskapslandskap kopplat till dåvarande kulturhistoriska idéer. Vidare visar avhandlingen hur ett omfattande textilt kunskapssystem bildades, genom vilket aktörer främjade idéer som stödde och utvecklade den textila konsten. I detta kunskapssystem framstår hushållningssällskapen som en betydande agent för kunskapscirkulationen.

Konstslöjdanstalten har dessutom synliggjorts som en aktör i det samlade textila kunskapslandskapet. Dess textilverksamhet fungerade på liknande sätt som andra textilproducenter men utifrån Kulturens kunskapssystem – den treenighet som utgjordes av Kulturens museum, Sydsvenska konstindustrilotteriet och Konstslöjdanstalten. Kunskapen om kulturhistoria omformades genom verksamhetens textila konst och bidrog till folkbildningen: vad gäller kulturhistoria, textilteknik och konst.

I avhandlingen tolkas både arkivkällor och bildmaterial – Konstslöjdanstaltens textila konst – för att beakta aspekter av hur kunskap verkade, cirkulerade och kopplade samman kulturhistoria, konst och hantverk. Olika aktörers kunskapsfärdigheter (episteme, techne, fronesis) och kunskapshandlingar (theoria, praxis, poiesis) analyseras i samband med de textila kunskapsprocesserna. Genom de sammanvävda analyserna av arkiv, bilder och kunskapscirkulation har det varit möjligt att urskilja såväl kunskapsprocesser som aktörers färdigheter och handlingar.

Kerstin Lind:
Textila konstmöten. Konstslöjdanstalten i Lund 1897–1932
Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet
Disputation: 9 februari 2024