Statens våtmarkssatsning negativ för kulturmiljön

Sedan 1990-talet har staten gett bidrag till jordbrukare som gör om åkermark till våtmark och småvatten. Syftet bakom bidraget är att ta jordbruksmark ur produktion, samtidigt som natur- och kulturmiljön berikas och kvävefällor skapas. Effekterna av stödet har tidigare inte följts upp. En studie från Riksantikvarieämbetet visar att bidraget har gett flera negativa effekter för kulturmiljön.

Stödet till anläggningen av våtmarker har successivt etablerats inom jordbrukspolitikens ram utan att någon egentlig utredning gjorts innan bidraget infördes.

– Bidraget bygger på ett antagande om positiva effekter och nytta. Bland annat har man inte alls ställt sig frågan vilken kulturhistorisk betydelse vatten och våtmarker har i odlingslandskapet, säger utredaren Monica Bennett Gårdö på Riksantikvarieämbetet.

Ungefär 5 000 hektar våtmarker har anlagts med statligt stöd sedan 1990-talet. I Riksantikvarieämbetets undersökning studerades storlek, vegetation, hävd, läge och utformning på några utvalda våtmarker. Slutsatserna är att det inte uppstått några goda kulturmiljöeffekter annat än i undantagsfall. I rapporten påpekas att merparten av anläggningarna överhuvudtaget inte kunde betecknades som våtmarker, utan bestod av grävda gropar där jord lämnats kvar och bildat vallar. I vissa fall hade de nya anläggningarna medfört att landskapselement helt dränkts.

– Som stödet fungerar idag så bidrar det snarare till förstörelse av landskapet än det ger positiva effekter, menar Monica Bennett Gårdö.

I miljömålspropositionen finns ett delmål som föreslår att ytterligare 12.000 hektar våtmarker ska anläggas för den kommande tioårsperioden. Riksantikvarieämbetet menar att innan dessa vidare åtgärder görs, måste högre krav på kvaliteten ställas. De berörda myndigheterna bör tillsammans diskutera hur sådana här ärenden ska granskas och därefter ta fram en handläggningsförordning. Riksantikvarieämbetet föreslår också att praktiska råd tas fram för de brukare som har intresse av att anlägga våtmarker.

(2002-10-07)