Stockholm har präglats av sitt vattenläge i över ett årtusende och det är omöjligt att föreställa sig staden utan vattnen. Närheten till vattnet har påverkat strategier och försvar, handel och sjöfart, kommunikationer och resursutvinning.

Allt detta har lämnat efter sig fysiska spår som berättar om stadens utveckling och historia i form av fartygsvrak, sjögårdar, hamnar, fiskeanläggningar, broar och badhus. Aktiviteterna vid dessa anläggningar längs stränderna och på vattnen var livliga och mångfasetterade. Godshanteringen i hamnarna var omfattande och lokaltrafiken skedde i stor utsträckning på vattnen. Vintertid gav isarna gynnsamma transportmöjligheter. Vid bryggorna tvättades och hämtades vatten. Vid vattnen finns också spår efter flera av Stockholms många industrier.

I Stockholm från sjösidan sammanställer marinarkeologen Marcus Hjulhammar Stockholms marinarkeologiska material för första gången, samtidigt som han analyserar och tolkar den stora mängd fartygsvrak som finns från olika undersökningar i staden. Han beskriver ett urval historiska miljöer och verksamheter med koppling till vatten – kvarnar, hamnar, badhus, palats, varv, pålkransen som försvarade staden samt lämningar efter fiske. I Gamla Stan har rester av båthus och notsänken från tidigt 1200-tal hittats – från tiden innan Stockholm ens var en stad.

En stor del av de marinarkeologiska lämningarna är båtar. De är ofta påträffade som fynd långt upp på land, vid det som för länge sen var en strand eller en kaj. Hittills har ett hundratal båtar och fartyg hittats i centrala Stockholm. I historisk tid var de små båtarna motsvarigheten till vår tids bilar, bussar och tunnelbana.

Kunskaper om landhöjning och äldre tiders strandlinjer är till hjälp vid dateringen av fynden men ibland kan det vara svårt för arkeologerna att bena ut tidslinjerna eftersom stadens stränder ständigt flyttats genom att man fyllt ut vattnet med jord och sopor – allt för att den växande staden krävt mer mark.

Marcus Hjulhammar är verksam som marinarkeolog vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Stockholm från sjösidan är hans doktorsavhandling.

Marcus Hjulhammar:
Stockholm från sjösidan. Marinarkeologiska fynd och miljöer
Stockholmia Förlag
Utkom 2010