Stockholms boulevardpress under sent 1800-tal

Storstadens dagbok

Den här avhandlingen undersöker Stockholms boulevardpress under det sena 1800-talet. Studiens huvudsakliga empiriska material utgörs av de fyra boulevardveckotidningarna Figaro, Vikingen, Budkaflen och Hvad Nytt. Boulevardpressens största intresse var den lokala societeten och de teatrar och restauranger den frekventerade.

Syftet med avhandlingen är att undersöka tidningstypen med särskild hänsyn till dess roll i ett samtida mediesystem och dess konstruktion av Stockholm som storstad. Analysen är inspirerad av den kulturhistoriska medieforskningen, ett fält från vilket mediesystembegreppet är hämtat. Förutom det breda mediebegreppet är kärnan i angreppssättet att alla medier på olika sätt relaterar till andra fenomen i samhället, bland annat andra medier. Boulevardpressen var sammanlänkad med andra tidningar, restauranger, kaféer, vaxmuseer, särtryck, guidelitteratur, teatrar och varieteter. Dessa företeelser utgjorde boulevardpressens viktigaste annonsörer, vilket visar hur innehåll i olika delar av tidningen hängde samman. Annonsering innebar positiva omdömen och synlighet, även i det redaktionella materialet.

Avhandlingen identifierar två dominerande perspektiv som tidningsmännen intog. Reportern guidade sina läsare på spårvagnsturer runt i staden och på promenader i butikskvarteren. På så sätt lyfte han fram sin mobilitet.

Det andra perspektivet handlade om kåsörens överblickande. Hans upplyfta position var en viktig resurs när tidningarna summerade och presenterade storstaden som helhet. Tidningsmännen agerade vittnesambassadörer för läsekretsen (Géraldine Muhlmann) och med denna legitimitet konstruerade de ett stockholmskt medierat centrum (Nick Couldry) genom att betona vad och vilka som fanns i det och vad som fanns utanför. Ett viktigt resultat av studien är att boulevardtidningarna ägnade mycket arbete åt självframställan. Tidningarna förstås här som en central aktör i pressens professionaliseringsprocess och definierandet av dess uppdrag.

Erik Edoff:
Storstadens dagbok. Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm
Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet
Disputation: 11 november 2016