Samhällsvetenskap som politiskt verktyg

I dag ser de flesta samhällsvetenskapen som en neutral källa till kunskap som skall ge vägledning vid politiska beslut. Så har inte alltid varit fallet. Oskar Pettersson visar i sin avhandling att samhällsvetenskaper vid förra sekelskiftet kunde användas för att motverka demokratiska strävanden.

Relationen mellan politik och vetenskap är komplicerad i alla samhällen. Inte minst gäller detta förhållandet mellan demokratins anspråk på att allas röst skall väga lika och samhällsvetenskapernas anspråk på sakkunskap inom det samhälleliga området. Oskar Pettersson har idéhistoriskt studerat denna relation i perioden kring sekelskiftet 1900 då både demokratin och samhällsvetenskaperna växte fram.

Studien koncentreras kring statsvetenskapen och speciellt två statsvetarprofessorer, Rudolf Kjellén och Pontus Fahlbeck. De var samtidigt politiskt aktiva på högerkanten. Genom att beskriva statsvetenskap som en modern, objektiv och samhällsnyttig vetenskap försökte de vinna ett reellt politiskt inflytande. Samtidigt ville de höja statusen för samhällsvetenskapliga discipliner och skapa förutsättningar för samhällsvetenskapliga fakulteter vid universitet och högskolor.

Avhandlingen visar att de aktivt använde vetenskapen och sin vetenskapliga status för att motverka den framväxande demokratin. Vetenskapen fick alltså i deras fall rollen som en motvikt eller en begränsning av de demokratiska strävandena i samtiden. Den samhällsvetenskap som ofta uppfattats som en progressiv och föränderlig kraft i samhället har alltså också använts i helt motsatta ideologiska syften. Samhällsvetenskapen är ett verktyg som kan användas på många skilda sätt.

Oskar Pettersson studerar också hur samhällsvetare kring sekelskiftet strävade efter att ta över utbildningen av blivande statliga ämbetsmän från jurister. Man menade att en modern och aktiv stat krävde en ny typ av ämbetsmän och dessa borde utbildas i samhällsvetenskap. Inflytandet över den högre utbildningen blev med andra ord ett viktigt sätt att nå inflytande över samhällsutvecklingen.

Oskar Pettersson:
Politisk vetenskap och vetenskaplig politik
Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Disputation: 28 mars 2003
Opponent: fil.dr Per Wisselgren, Institutionen för historiska studier, Umeå universitet