Stora skillnader mellan museernas digitaliseringsarbete

Dokumentering av bildsten på Gotlands Museum. Foto: Mike Fergusson

Dokumentering av bildsten på Gotlands Museum. Foto: Mike Fergusson

Myndigheten för kulturanalys presenterar för första gången statistik över museernas digitala samlingsarbete och digitala publika aktiviteter. Resultaten visar att många museer tagit in digitala arbetssätt i sina verksamheter. Samtidigt finns det betydande skillnader mellan stora och små museer, där små museer i mindre utsträckning har egna webbplatser och digitala samlingar.

”Digitaliseringen på museer är en del av samhällets digitalisering och de flesta museer har haft en betydande digital närvaro och produktion under många år. Coronapandemin påskyndade i viss mån denna utveckling, bland annat eftersom många museer flyttade över en del av den publika verksamheten till webben”, konstaterar Myndigheten för kulturanalys.

Det har dock länge saknats en översiktlig bild av museernas digitala verksamhet. I ett nytt faktablad lyfter myndigheten två olika spår kring museernas arbete med digitalisering. Det första handlar om museernas digitala samlingar. Det andra spåret avser museernas arbete med digitala publika aktiviteter.

Kulturanalys är statistikansvarig myndighet för officiell statistik om museer, och uppgifterna som används i faktabladet kommer från den årliga datainsamlingen. Insamlingen genomfördes våren 2022 och statistiken gäller för 2021. Faktabladet ”Museernas digitala verksamhet” finns att läsa här.

(2023-02-01)