Svearnas land

Svearnas-land

I Mälardalen har gravar och gravfält bevarats bättre än på de flesta andra håll. Det beror på att den yngre järnålderns gårdsgravfält ofta förlades till ofruktbar mark som sedan dess fått ligga i fred för plogen. Detta kan avläsas i fornminnesregistret. I boken Svearnas land visar John Kraft hur registret kan används för beräkningar av folkmängd, bosättningsmönster, flyttningsrörelser och territoriell indelning under vikingatiden.

Beräkningarna tyder på att det funnits 30 000-40 000 invånare i Mälardalen år 1100. År 800 bör Mälardalen ha haft omkring 12 000 invånare. År 550 kan det ha funnits omkring 6 000 invånare. Mälardalen var alltså länge glest befolkad. Västmanland och bygderna norr om Enköping har vuxit mycket snabbare än genomsnittet i Mälardalen. Förklaringen är nog att det skett en betydande inflyttning från Mälardalens kärnbygder i sydöst till de sent koloniserade bygderna i nordväst. Särskilt Västmanland har varit ett utpräglat inflyttningsområde.

Under medeltiden var Mälardalen indelad i ett 40-tal hundaren (=härader) och skeppslag. Hundaresindelningen är väl känd, men antalet skeppslag har bara framskymtat i tre hundaren. Beräkningarna i boken tyder på att under förra hälften av 900-talet bör det ha funnits 99 skeppslag i undersökningsområdet. Indelningen i hundaren bör ha införts först under 1000-talet, sannolikt någon gång 1010-1030. Siffermaterialet bjuder på en oväntad upptäckt, nämligen en äldre indelning i 17 ”land”, därav bokens titel: Svearnas land. Några av deras namn har överlevt som hundaresnamn, till exempel Oland, Rek och Snevringe.

Enligt John Kraft tyder en rad indicier på att Mälardalen sedan 500-talet utgjort ett väl sammansmitt kungarike. När och hur detta tidiga Svearike vuxit till det större Sverige som framträder i början av medeltiden är svårt att klarlägga, men Kraft anser att mycket som framkommer i boken Svearnas land tyder på att det är dags att ompröva den idag dominerande uppfattningen att Sverige tillkommit först under medeltiden.

John Kraft:
Svearnas land. Bosättning och samhällsorganisation i Mälardalen under yngre järnåldern
Badelunda Hembygdsförening
Utkom 2015