Örebro missionsförening (senare Örebromissionen) grundades av John Ongman 1891. Missionsarbete påbörjades i Centralafrika genom Ongmans lokala församling i Örebro år 1914. Efter några års samverkan med andra missionssällskap utvecklades ett eget missionsarbete från 1921 i Mellankongo och Oubangui-Chari inom Franska Ekvatorialafrika.

I sin avhandling studerar Göran Janzon hur den förändringsprocess skedde som började med svenska missionärers pionjärarbete och resulterade i bildandet av självständiga afrikanska baptistsamfund (i Republiken Kongo och Centralafrikanska republiken). Analysen görs utifrån det klassiska målet för protestantisk mission: att grunda och utveckla självstyrande, självfinansierande och självutbredande inhemska kyrkor. Med ett aktörsperspektiv i historieskrivningen ställs ett antal nyckelpersoners roll och betydelse i fokus. Samspelet med de politiska, kulturella och religiösa sammanhangen uppmärksammas.

Avhandlingen visar att tre-själv-formeln fanns med från början som ett teoretiskt mål, men att dess förverkligande länge förlades till en avlägsen framtid. Många steg togs gradvis i riktning mot detta mål. Undersökningen visar emellertid att yttre faktorer drev på processen i lika hög grad som missionärernas egna teologiskt motiverade motiv. Det krävdes också ett uppbrott hos några huvudaktörer från ett kolonialt färgat tänkesätt (”den andra omvändelsen”) för att påskynda processen i dess slutfas fram till att de nya afrikanska samfunden bildades 1962 och att den svenska missionens struktur och arbete integrerades i dessa samfund.

Göran Janzon:
”Den andra omvändelsen”. Från svensk mission till afrikanska samfund på Örebromissionens arbetsfält i Centralafrika 1914–1962
Teologiska institutionen, Uppsala Universitet
Disputation: 19 november 2008
Opponent: professor Torstein Jörgensen, Misjonshögskolen, Stavanger