Svensk säkerhetspolitik under 1900-talet

Fred och fruktan är det första stora översiktsverket över svensk säkerhetspolitik under 1900-talet. Wilhelm Agrell knyter här samman en rad omdebatterade teman i svensk samtidshistoria. Han synar bland annat eftergiftspolitiken under andra världskriget, dubbelspelet kring neutraliteten, Sveriges deltagande i embargopolitiken, DC 3-affären och ubåtskrisen.

En genomgående linje är att det funnits ett intrikat och motsägelsefullt förhållande mellan ord och handling; mellan den uttalade politiken och det som faktiskt genomförts. Det har ofta varit en liten krets av personer som spelat en avgörande roll i de politiska besluten. Författaren kartlägger och granskar dessa outtalade nätverk. Utifrån Wilhelm Agrells diskussioner framträder helhetslinjerna i svensk säkerhetspolitik. Fred och fruktan ger en klargörande överblick av den långa epok då den svenska neutralitetslinjen växte fram och blev en dominerande ideologi.

Wilhelm Agrell är fil.dr och docent i historia och har skrivit en rad böcker om svensk och nordisk säkerhetspolitik.

Wilhelm Agrell:
Fred och fruktan. Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918-2000
Historiska Media
368 sidor, inbunden
Utkom 2000