Svensk utrikespolitik under kalla kriget

Under det kalla kriget förde Sverige en politik som innebar alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig. Men inom ramen för denna formulering genomgick den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken stora förändringar.

Under 1940- och 1950-talen kännetecknades den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken under utrikesminister Östen Undéns ledning av försiktighet och återhållsamhet, med betoning på maktbalans och folkrätt. Under 1960- och 1970-talen började Sverige i stället föra en politik som kännetecknades av ett självständigt ställningstagande i opinionsbildningen, öppen kritik av såväl väst- som öststater, samt en uttalad solidaritet med länderna i tredje världen. Olof Palme fick genom sin hårda kritik av USA:s krig i Vietnam symbolisera mycket av denna nya svenska politik. Konfrontationen kulminerade i att USA frös de diplomatiska förbindelserna med Sverige under åren 1973-1974.

Från Undénlinjens igelkott till Palmelinjens världssamvete – hur kunde det gå så? I Sveriges säkerhet och världens fred försöker författarna visa hur den nya svenska politiken kan tolkas som en strävan att hantera tre konfliktlinjer av betydelse för Sveriges utrikespolitik, nämligen konflikterna mellan nationell suveränitet och internationellt beroende, mellan ideologisk västvänlighet och säkerhetspolitisk alliansfrihet samt mellan demokratisk öppenhet och militär beredskap.

En särskilt uppmärksammad fråga har varit i vilken utsträckning det var möjligt för Sverige att i fredstid förbereda militär hjälp från väst i händelse av krig, utan att neutralitetspolitikens trovärdighet påverkades negativt.

Boken är den sextonde och sista i forskningsprogrammet Sverige under kalla kriget (SUKK).

Ulf Bjereld är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han är huvudansvarig för SUKK och har publicerat flera böcker om bland annat svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Alf W Johansson är professor i historia vid Södertörns högskola och har gjort sig känt som författare av böcker om krigshistoria och politik. Karl Molin är professor i historia vid Stockholms universitet och har framför allt ägnat sig åt den svenska politiska historien under 1900-talet.

Ulf Bjereld, Alf W Johansson & Karl Molin:
Sveriges säkerhet och världens fred. Svensk utrikespolitik under kalla kriget
Santérus Förlag
Utkom 2008