Svenska flottan i krig och fred under 500 år

År 1522 köpte Gustav Vasa ett antal örlogsfartyg från hansestaden Lübeck och tog dem till Sverige. Det blev startskottet för den svenska flottan. När eskadern från Lübeck den 7 juni 1522 seglade in i Slätbaken i Östergötland startade ett nytt skede i de svenska sjöstridskrafternas historia.

Militära styrkor till sjöss hade funnits tidigare men de hade organiserats av olika aktörer: kungen, riksföreståndaren, höga adelsmän och biskopar, men även av städerna och bönderna. Nu skulle försvaret istället organiseras och ledas av centralmakten, det statliga maktmonopolet etablerades steg för steg, vilket ledde till att Sverige fick en särställning i Östersjön.

Många omvälvande världshändelser har sedan dess präglat flottans historia och i Klart skepp! får de sin historia berättad. Vi deltar i sjöslag och maktstrider, beundrar skeppsbyggeri och galjoner, analyserar teknikens, handelns och politikens roll i flottans utveckling. Inte minst dyker vi ner i havet och utforskar vrakens vidunderliga värld.

Historien är full av kända och okända människoöden, och här får vi bland andra möta maktfullkomliga kungar och egensinniga amiraler, hjältemodiga kvinnor och missförstådda militärer, visionära samlare och gossar i sjömanskostym.

Boken är indelad i sex århundraden och består av femton texter skrivna av tolv författare, var och en med sin specialistkompetens. De vitt skilda nedslagen i tid och rum bildar en kalejdoskopisk berättelse – en berättelse om flottans roll i Sveriges historia; om havet, människorna och makten.

Klart skepp! är Sjöhistoriskas Vänners årsbok 2022–2023.

Klart skepp! Svenska flottan i krig och fred under 500 år
Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum/Historiska Media
Utkom 2022


Att läsa denna bok är ett stort tips. För fler tips, kolla in topptips.com.