Svenska läkare i politiska ideologiers kraftfält 1930–1960

I avhandlingen Vita rockar och mörka skuggor studeras hur svenska läkare navigerade inom ideologiernas kraftfält före och under andra världskriget samt under kalla kriget. Forskningen fokuserar på de läkare som medverkade i att underlätta flyktingmottagande och motarbeta tyskt politiskt inflytande i Sverige under 1930-talet, samt på några svenska kvinnliga läkare som blev frontfigurer för kampen för världsfred samt involverade i svensk-sovjetiska relationer under kalla kriget.

Genom fyra delstudier kartläggs hur läkarrollen kunde påverkas ideologiskt under denna historiskt stormiga period präglad av krig och konflikter. Den ger också inblickar i vilka yrkesmässiga, politiska och polisiära följder detta kunde få för de berörda läkarna, varav några var välkända i offentligheten.

Förhoppningen är att avhandlingen kan bringa bättre förståelse för vad som låg bakom dessa läkares övertygelser och hur de rörde sig inom och mellan de politiska grupperingar som fanns under en turbulent tid.

Alexandra Nicolaidis:
Vita rockar och mörka skuggor. Svenska läkare i politiska ideologiers kraftfält 1930–1960
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Disputation: 10 december 2021