Tidigmodern idéhistoria 1350–1600

Händelseförloppet mellan sekelskiftena 1300 och 1600 utgör en dramatisk brytningstid. Återupptäckten av den antika kulturen ställde den medeltida idévärlden på huvudet och synen på människan och hennes omvärld förändrades i grunden. Renässansens tongivande profiler stöpte om konsten och politiken helt, och upptäcktsresornas sjöfarare vidgade både rummet och tanken.

Med krutet och navigationskonsten lades grunden för européernas världsdominans, men också för storkrig. Mot epokens slutskede sprängde reformationen och boktryckarkonsten den enade kristenheten och släppte loss ”farliga idéer” som så småningom skulle mynna ut i upplysning och en modern naturvetenskap.

Det har länge saknats en svensk idéhistorisk översikt över detta avgörande skifte. I Tänkandets odyssé tar Erland Sellberg med läsaren på en svindlande tidsresa. Genom att väga in betydelsefulla innovationer på bägge sidor av sekelskiftet 1500 utmanar Sellberg den traditionella gränsdragningen mellan senmedeltid och tidigmodern tid, och riktar i stället ljuset på det idéhistoriska gränslandet däremellan.

Erland Sellberg är professor emeritus i idéhistoria. Hans forskning rör tidigmodern tid och huvudsakligen filosofihistoriska problem samt akademisk och politisk kultur och retorik.

Erland Sellberg:
Tänkandets odyssé. Tidigmodern idéhistoria 1350–1600
Nordic Academic Press
Utkom 2023