Tio myndigheter ska utarbeta strategier för kulturmiljöfrågor

Regeringskansliets logotyp

Regeringen har gett tio myndigheter, bland annat Boverket, Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Trafikverket och Statens fastighetsverk, i uppdrag att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor.

– Det krävs en helhetssyn på kulturmiljön för att dess värden fullt ut ska tas till vara i samhällsutvecklingen. Många olika aktörer har ett ansvar för detta och nu får hela tio strategiskt utvalda myndigheter ett tydligt gemensamt uppdrag. Det är första gången, det är stort och det kommer sannolikt bidra till en positiv förändring, vilket många aktörer har efterfrågat, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Uppdraget ges i syftet att myndigheterna ska utarbeta ett mer samlat och strategiskt förhållningssätt till hur deras verksamheter påverkar kulturmiljön och bidrar till de nationella kulturmiljömålen. Uppdraget ska rapporteras av respektive myndighet till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2019.

De tio myndigheterna som i torsdags fick uppdraget är Boverket, Fortifikationsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket och Trafikverket.

Regeringen gav samtidigt Riksantikvarieämbetet i uppdrag att övergripande stödja myndigheternas arbete och ansvara för en gemensam dialog och erfarenhetsutbyte i framtagande och genomförande av strategierna. Riksantikvarieämbetet ska delrapportera sin del av uppdraget senast den 31 mars 2018 och slutrapportera senast den 31 januari 2020.

(2017-06-25)