Underofficerare vid Bohusläns regemente

Att upprätta register i olika ämnen är oglamoröst, men det är ett viktigt arbete som kräver sin man. Ingvar Rodén har genom arkivstudier på Riksarkivet, Krigsarkivet, Kungl. biblioteket och SVAR samlat och tidigare kommit ut med Biografiska anteckningar om officerare 1921-1992. Nu har han sammanställt biografiska anteckningar om underofficerare, underbefäl och volontärer vid Bohusläns regemente 1901-1972.

I boken redovisas först underofficerarna. Därefter följer ett avsnitt om underbefälen. Framställningen tar här med de volontärer (underbefäl) som efter försvarsbeslutet 1949 valde att ingå i den då inrättade yrkesunderbefälskåren och de som senare rekryterats och fortsatt sin militära karriär som underbefäl fram till befälsreformen 1972. I det senare kapitlet om volontärerna förekommer även uppgifter om de officerare, underofficerare och underbefäl som startat sin militära karriär som volontärer.

Ett särskilt kapitel ägnas åt musikkåren, som var en del av underofficerskåren vid Bohusläns regemente fram till 1971 då militärmusiken sattes på civilstat. Musikkåren vid regementet hade dessförinnan omvandlades till armémusikkår 1957 och 1961 till militärmusikkår.

Underofficeren tillhörde en befälskår inom den svenska försvarsmakten före 1972. De militära underofficersgraderna var vid detta tillfälle förvaltare, fanjunkare och sergeant. I samband med en befälsreform 1972 ombildades yrkesunderofficerarna till kompaniofficerare. Förvaltare och äldre fanjunkare blev kaptener; yngre fanjunkare blev löjtnanter och sergeanter blev fänrikar. Genom reformen 1972 försvann således underofficersinstitutionen från den svenska värvade armén.

År 1972 infördes likaledes befälskategorin plutonsofficerare för dem som tidigare varit underbefäl. Rustmästare och äldre överfurirer blev vid detta tillfälle fanjunkare och de yngre överfurirer blev sergeanter. Ingvar Rodén tecknar med en historik en bakgrund det ofta komplicerade befälssystemens uppbyggnad och presenterar kort den nya svenska befälsordningen som infördes 2009.

Ingvar Rodén:
Biografiska anteckningar om underofficerare, underbefäl och volontärer vid Kungl. Bohusläns regemente 1901-1972
Bohusläns Försvarsmuseum
Utkom 2009