Unikt mynt hittat i Spillingsskatten

Ett unikt mynt har påträffats bland de drygt 14 000 mynten i Spillingsskatten. Det är en tidigare okänd kombination av fram- och baksida som gör myntet unikt. Inskrifterna på myntet kopplar för första gången på ett mynt samman Khazarriket med judendomen.

Spillingsskatten är världens största vikingatida silverskatt och hittades sommaren 1999 i en åker vid Spillings i Othems socken på nordöstra Gotland. De flesta av mynten kommer från fjärran länder. Under färden har de förlorat sin roll som mynt och i stället blivit till silverföremål med ett värde som stod i relation till vikten. Cirka 85 procent av mynten i skatten är delade i mindre bitar. Man klippte helt enkelt sönder mynten för att de skulle motsvara en exakt vikt. Mynt, ringar, armband, tenar m.m. – hela eller i bitar – användes som bytesmedel eller pengar. Hittills har 1 400 av mynten i Spillingsskatten analyserats. Nästan alla mynten är islamiska. Islamiska silvermynt var den huvudsakliga myntsorten i Norden fram till cirka 970 e.Kr. En del av dessa har undersökts och bestämts av Gert Rispling, orientalist vid Länsmuseet på Gotland. Det unika myntet påträffades under detta arbete.

Foto: Kungl. Myntkabinettet

Foto: Kungl. Myntkabinettet

Myntet i fråga kan dateras till 830-talet e.Kr. och kan knytas till en serie mynt (en s.k. stampkedja) där myntortsnamnet, dvs. den ort på vilken det tillverkats, Ard al-Khazar (khazarernas land) ingår. På myntets ena sida finns en inskription som lyder ”Moses är Guds sändebud”. Inskriften är en parallell till den islamiska trosbekännelsen ”Muhammed är Guds sändebud”. Mosesinskriften är sedan tidigare känd från fyra andra mynt, men har aldrig tidigare hittats med den åtsidesstamp som i detta fall länkar myntet till khazarerna.

Det khazariska riket, mellan Svarta havet och Kaspiska havet, kunde genom sitt läge dra nytta av handeln mellan vikingarna och muslimska köpmän. Khazarerna är främst kända för två saker: De hejdade islams anfall i Kaukasus så att muslimerna inte kunde nå Europa österifrån och de, eller åtminstone det politiskt ledande skiktet, antog judendomen. Åtskilliga skriftliga källor omtalar khazarerna som judar. I de många arkeologiska utgrävningar som ägt rum i Ryssland har dock få, om ens några, judiska föremål påträffats som kunnat bekräfta de skriftliga källorna. Spillingsmyntet, som nu ställs ut på Historiska museet i Stockholm, är därför av stor numismatisk betydelse.

(2002-06-18)