Utgrävning i Svågertorp vid Öresundsförbindelsen

De infrastrukturella satsningarna i form av Öresundsbron och tillhörande anslutningar har medfört stora förändringar av kulturlandskapet kring Malmö. För att kunna hantera arkeologin i samband med dessa arbeten bildades projektet Öresundsförebindelsen. Detta arkeologiska projekt har kommit att bli ett av de mest omfattande i regionen.

Denna rapport redovisar resultatet från slutundersökningarna inom området Svågertorp 8A. Utgrävningen berörde lämningar från neolitikum och boplatslämningar från yngre bronsålder-förromersk järnålder. Även delar av en större boplats från vendel-vikingatid, som eventuellt kan knytas till uppkomsten av Naffentorps by, undersöktes.

I rapporten vävs de miljöarkeologiska analyserna samman med de arkeologiska resultaten och en ingående tolkning av husens funktionella indelningar samt en helhetsbild av boplatsområdet och det omgivande landskapet presenteras.

Annette Rosberg & Eva Lindhé:
Öresundsförbindelsen. Svågertorp 8A
Malmö Kulturmiljö
146 sidor, häftad, illustrerad
Utkom 2001