Det forntida Alvastra

Alvastra i Östergötland har länge fascinerat människor över hela landet. Religiösa och mystiska föreställningars styrka och utbreddhet har gjort att makten aldrig släppt greppet om bygden. För första gången i bokform presenteras nu en samlad berättelse om kultur- och samhällsförhållandena i Alvastra från stenåldern till början av medeltiden.

Sedan mer än ett sekel har Historiska museet i Stockholm varit engagerat i utgrävningar och undersökningar av fynden från Alvastratrakten. Största delen av resultaten har endast presenterats i vetenskapliga skrifter som sällan nått ut till allmänheten. Boken Det forntida Alvastra är den första i sitt slag som på ett populärvetenskapligt sätt vänder sig till alla som är intresserade av historia och arkeologi. Bakom boken står docent Hans Browall, Statens historiska museum, som själv deltagit i utgrävningar på orten.

Berättelsen bygger på tolkningar av några av Sveriges mest kända fornlämningar och fornfynd. Många känner till det medeltida Alvastra kloster, desto färre känner till att trakten genom alla tider skapat intresse för andlig och världslig makt. Att denna makt fokuserats just på Alvastra beror på Omberg. Synligt inte bara från stora delar av Östgötaslätten utan även från Vätterbygderna i Västergötland och Småland, uppfattades Omberg med sina kringliggande våtmarker redan under stenåldern som ett heligt berg. Detta har resulterat i en koncentration av intressanta lämningar från olika tider just i Alvastra.

I boken kan den intresserade läsa om alla de kända fornlämningar som finns i trakten, så som den märkliga pålbyggnaden i Alvastra, bronsålderns stora gravhögar i Heda och rika vapengravar i Ödeshög etc. Men läsaren möts även av ett antal nya fynd, bland annat från äldre stenåldern, som för första gången publiceras. I boken möter läsaren även nya tolkningar av Alvastras betydelse för historien. I boken finns även en karta där man kan se vart de olika fornlämningarna som presenteras i boken är lokaliserade.

Hans Browall:
Det forntida Alvastra
Statens Historiska Museum
181 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom 2003