Verktyg på webben skall rädda skogens kulturarv

Många fornlämningar och andra kulturmiljöer riskerar att skadas vid avverkning och markberedning. Med bättre kunskap ökar chansen att de kan sparas för framtiden. Nu finns ett nytt webbaserat hjälpmedel som skall ge landets skogsägare den nödvändiga kunskapen för att skydda och vårda skogens kulturarv.

– I första hand vänder sig verktyget Skogens kulturarv till skogsägare, deras rådgivare och de entreprenörer som skall utföra arbetet i skogen. Andra som är intresserade av fornminnen och kulturlämningar i skogen skall också kunna hitta matnyttig information, säger Mats Hannerz som är redaktör för Kunskap Direkt – det interaktiva kunskapssystemet där hjälpmedlet ingår.

I Skogens kulturarv finns beskrivningar och illustrationer av olika kulturlämningar och kulturmiljöer, filmsekvenser, checklistor för skoglig planering och skötselråd för olika skogliga åtgärder och miljötyper.

Hjälpmedlet har tagits fram gemensamt av Skogforsk, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och LRF Skogsägarna. Som en del av samarbetet har också Skogsstyrelsens internetbaserade sökverktyg Skogens pärlor kompletterats med data om fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. På Riksantikvarieämbetets webbplats finns ett motsvarande verktyg, Fornsök.

– En förutsättning för att kunna skydda kulturmiljöerna är att man känner igen dem och känner till var de finns, säger Mats Hannerz. Med Kunskap Direkt, kompletterat med Skogens Pärlor och Fornsök, har skogsägaren ett bra underlag för att börja planera skogsskötseln. Inför avverkning eller markberedning ska man dock alltid kontakta länsstyrelsen för att få en mer heltäckande bild över fornlämningarna.

Det räknas som ett allvarligt brott att skada en fast fornlämning. Skogsägaren är skyldig att ta reda på vilka kända fornlämningar som finns på fastigheten när hon ska göra en avverkning. Det nya hjälpmedlet ger kunskap om hur fornminnen och kulturlämningar ser ut och hur skogsskötseln kan anpassas så att de historiska spåren bevaras.

(2008-03-08)