20 miljoner till forskning om kulturarv och kulturmiljö

Orgeln i Öja kyrka. Foto: Bernt Fransson ( Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

Orgeln i Öja kyrka. Foto: Bernt Fransson (Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

Riksantikvarieämbetet har beslutat hur forsknings- och utvecklingsmedlen för år 2020 ska fördelas. Totalt handlar det om drygt 20 miljoner kronor som delas ut inom området kulturarv och kulturmiljö samt till de centrala museerna.

– Forskningen är viktig för att bredda och vidareutveckla kunskapsuppbyggnaden. Utan forskning riskerar vi ett kunskapstapp och att frågor som rör kulturarv och museer blir mindre angelägna, säger Hedvig Schönbäck, handläggare på Riksantikvarieämbetet.

Forskningsmedel för år 2020 utlystes i maj i år, och när ansökningstiden gick ut i mitten av september hade det kommit in 82 ansökningar om sammanlagt 77 644 522 kronor. Riksantikvarieämbetet har nu fattat beslut om vilka projekt som beviljas och resultatet är att 20 025 558 kronor fördelas till 26 projekt.

– Det har varit ett omfattande och roligt arbete för dem som har granskat och prioriterat bland alla spännande projekt, säger Schönbäck.

Bredden har varit stor och ansökningarna har handlat om allt från hällristningar till mer sentida betongbyggnader och designmuseer. Det finns ändå gemensamma nämnare och flera projekt är till exempel engagerade i arbetet med att hitta vägar för att digitalt kunna förmedla kulturarvet till en större publik eller studerar på vilket sätt kulturarvet kan bli en resurs i samhällsplaneringen.

Två av projekten har också som mål att utvärdera tidigare insatser. Det ena handlar om att utvärdera en metod med biosensorer för att kunna studera nedbrytningsprocesser hos vattendränkta träkonstruktioner, i det här fallet ett skeppsvrak från 1100-talet. Det andra projektet undersöker vilka effekter den så kallade Bergslagssatsningen har fått. Satsningen drevs 2008–2018 med finansiering från EU för att främja det kulturhistoriska industriarvet och besöksnäringen.

Andra projekt är ”Musiken i Sveriges kyrkor”, ”Vägarnas biologiska kulturarv” och ”Kulturarv i Regionala utvecklingsstrategier”.

Projekten har fått medel för ett eller två år och den högsta summa som har beviljats för ett enskilt projekt ligger på 1,5 miljon kronor för 2020. Läs om de olika projekten på Riksantikvarieämbetets hemsida.

(2019-12-22)