217 miljoner till kulturmiljövård i länen

Riksantikvarieämbetet har gjort en första fördelning av årets bidrag till kulturmiljövård till länsstyrelserna. Totalt har drygt 217 miljoner kronor fördelats i årets första fördelningsbeslut.

– Vi har bland annat tagit hänsyn till hur ansökningarna uppfyllt de övergripande målen för kulturmiljöområdet och om länsstyrelserna har en strategisk ansats med användningen av bidragsmedlen, säger Inger Liliequist, riksantikvarie.

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela anslaget till kulturmiljövård till länsstyrelserna. Anslaget ligger kvar på samma nivå som förra året, nästan 258 miljoner kronor. Bidraget skall användas till åtgärder inom byggnadsvård, kulturlandskapsvård, fornvård, arkeologiska åtgärder eller informationsinsatser.

Kulturmiljövårdsbidraget ges i huvudsak som en klumpsumma till länsstyrelserna, vilka själva får bestämma hur pengarna skall fördelas mellan de insatser och projekt som de äskat pengar för. Medel som öronmärkts är bland annat drygt 15 miljoner kronor som skall användas till skötsel av befintliga kulturreservat och projektet Skog & Historia.

Nästan åtta miljoner har tilldelats särskilda utvecklingsprojekt som är nyskapande och av allmänintresse. Projekt som leder till att var och en får förståelse, delaktighet och ansvar för den egna kulturmiljön har också ansetts angelägna. Exempel på sådana projekt är tillgänglighet för funktionshindrade och projektet 12 svenska industriminnen.

Riksantikvarieämbetet kommer under året att fördela 5 miljoner kronor till projektet Det moderna samhällets kulturarv och fyra miljoner kronor till arbetslivsmuseer senare.

(2004-01-30)