225 miljoner till länens kulturmiljövård

Årets bidrag för insatser inom kulturmiljövård har nu fördelats till länen. Sammanlagt rör det sig om drygt 225 miljoner kronor som länsstyrelserna delar på. Fördelningen är den första som Riksantikvarieämbetet gör för 2006. Ytterligare 36 miljoner kronor kommer att fördelas senare i år.

– Årets ansökningar visar att det finns många spännande idéer och nya projekt på gång i länen. Det är positivt att se hur verksamheten breddas, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela bidraget till kulturmiljövård till länsstyrelserna. Det totala anslaget är i år 261 miljoner kronor, vilket är i nivå med förra årets anslag. Riksantikvarieämbetet behåller närmare 36 miljoner kronor för fördelning senare under året, av dem ska bland annat fyra miljoner kronor fördelas till arbetslivsmuseer.

– Anslaget måste dock öka om vi ska nå de kulturpolitiska målen. Forskningsmedlen ökade i år efter flera år av minskade anslag, vilket är glädjande. Men även i den löpande verksamheten är behovet av ökat anslag stort, eftersom vårt uppdrag har breddats medan anslaget under flera år legat oförändrat, säger Liliequist.

Kulturmiljövårdsbidraget ges i huvudsak som en klumpsumma till länsstyrelserna, vilka själva får bestämma hur pengarna ska fördelas mellan de insatser och projekt som de äskat pengar för. Bidraget ska användas till länens åtgärder inom bebyggelse, kulturlandskap, fornlämningar, arkeologi, information och i förekommande fall till arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande.

En del av medlen är dock öronmärkta till specifika projekt. Närmare fem miljoner kronor ska användas till projekt om Det moderna samhällets kulturarv, tio miljoner kronor fördelas till stormdrabbade län för åtgärder efter stormen Gudrun och drygt tio miljoner ska användas till projektet ”Skog & Historia”.

(2006-01-21)